Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ПРОТОКОЛ №2-2012

Чергових Загальних зборiв акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Носівське хлібоприймальне підприємство»   

                                  

Чернігівська обл., м. Носівка                                            Дата проведення Зборів: «23» квітня 2012 року

                                                                                                                                                 12-00 год.

 

Чергові Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Носівське хлібоприймальне підприємство» проводяться 23 квітня 2012 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, приміщення актового залу.

Початок Зборів о 1200 год.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП»:станом на 24 годину 17квітня 2012 року.

До Переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» включено 95 акціонерів, яким у сукупності належить 7 550 012штук простих іменних акцій, що дорівнює 100 % від Статутного капіталу Товариства.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 5 (п’ять) акціонерів, в т.ч. 1 (один) уповноважений представник акціонерів (2 акціонерів), разом власників 7 388005 (сім мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п’ять) шт. голосуючих акцій Товариства, що відповідає7 388 005 (сім мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п’ять)голосам Товариства, що становить 97,85% від загальної кількості голосів Товариства.

Присутні:Голова Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Віра Прокопівна.

 

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» та згідно Протоколу Реєстраційної комісії Товариства, чергові Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Носівське хлібоприймальне підприємство» мають кворум та вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(Перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.   Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

3.   Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.

4.   Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

5.   Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

6.   Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.   Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та державну реєстрацію.

8.   Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства та викладення їх у новій редакції.

9.   Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради, визначення кількісного складу. Затвердження умов цивільно-правових договорів / трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про надання майнової та фінансової поруки по кредитах ТОВ «Наташа-Агро», які будуть отримані в АТ «Ощадбанк» шляхом передачі в заставу Банку нерухомого майна основних засобів та обладнання, а також надання повноважень виконавчому органу Товариства на укладання відповідних договорів, що супроводжують надання майнової та фінансової поруки.

12. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинів.

13. Схвалення значних правочинiв Товариства.

14. Про внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП» та АТ «Укрексімбанк», у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди та встановленням його в розмірі 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.

15. Про надання повноважень виконавчому органу АТ «Носівське ХПП» на внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди до розміру 66 300 000,00 грн.

 

1. По першому питанню порядку денного.

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обраннялічильноїкомісії та затвердженняїї складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Основні тези виступів:

1. Голова Наглядової ради Товариства  Веремеєнко А.В. відкрив чергові Загальні збори та запропонував погодити та затвердити наступний порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2012р.:

«Доповідь Голови Наглядової ради, Голови Правління, інші доповіді, доповідь щодо річної фінансової звітності та балансу Товариства – до 20 хв.

Виступ по питанню порядку денного, що заслуховується – до 10 хв.

Обговорення доповідей - до 5 хв., але всього не більш ніж 15 хв. по питанню, що ставиться на голосування.

Відповіді на запитання по питанню порядку денного - 5 хв.

Відповідно до ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення по питанню порядку денного виноситься на голосування Головою Зборів.

Початок голосування оголошується Головою Зборів.

Голосування проходить щодо кожного проекту рішенняпісля  його розгляду з кожного питання порядку денного в порядку надходження пропозицій.

Результати голосування з питання порядку денного, яке винесене на голосування, оголошуються Головою Зборів після голосування з цього питання.»

Результати голосування:

«ЗА» 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

2. Для підрахунку голосів під час проведення голосування з питання порядку денного, що поставлене на голосування на Зборах, запропоновано/проект рішення – обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів від 23.04.2012р. у складі: Голова комісії – Патюта Євдокія Василівна.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

3. З метою забезпечення організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів 23.04.2012р. Головою Наглядової ради Веремеєнком А.В. висловлено пропозицію/проект рішення – обрати Головою Зборів – Веремеєнка Андрія Валерійовича, Секретарем Зборів –Шаргало Романа Вікторовича.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошені Головою Наглядової ради Товариства Веремеєнком А.В. на Зборах після голосування по першому питанню порядку денного.

 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердити порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2012р.:

Доповідь Голови Наглядової ради, Голови Правління, інші доповіді, доповідь щодо річної фінансової звітності та балансу Товариства – до 20 хв.

Виступ по питанню порядку денного, що заслуховується – до 10 хв.

Обговорення доповідей - до 5 хв., але всього не більш ніж 15 хв. по питанню, що ставиться на голосування.

Відповіді на запитання по питанню порядку денного - 5 хв.

Відповідно до ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення по питанню порядку денного виноситься на голосування Головою Зборів.

Початок голосування оголошується Головою Зборів.

Голосування проходить щодо кожного проекту рішення після його розгляду з кожного питання порядку денного в порядку надходження пропозицій.

Результати голосування з питання порядку денного, яке винесене на голосування, оголошуються Головою Зборів після голосування з цього питання.

2. Обрати Лічильну комісію Зборів від 21.04.2012р. у складі: Голова комісії – Патюта Євдокія Василівна.

3. Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» скликаних на 23 квітня 2012р. Веремеєнка Андрія Валерійовича.

Обрати Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» скликаних на 23 квітня 2012р. Шаргала Романа Вікторовича.

 

2. По другому питанню порядку денного.

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Веремеєнка А.В. із звітом за 2011 рік.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1)    Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за 2011рік.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

 

3. По третьому питанню порядку денного.

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Голову Правління Товариства Розуменко В.П. із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1)    Затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.   Звіт Правління Товариства за 2011 рік затвердити.

 

4. По четвертому питанню порядку денного.

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства ЗеленськуН.М.із звітом про роботу у 2011 році та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. По закінченню доповіді зазначено про відсутність порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також підтверджено достовірність та повноту даних фінансової звітності за звітний період.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1)    Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.   Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити.

 

5. По п’ятому питанню порядку денного.

Затвердження річного звітуТовариства за 2011 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства  КалинкуВ.О. із звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1)    Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.     Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

 

6. По шостому питанню порядку денного.

Про розподілприбутку і збитківТовариства з урахуваннямвимог, передбачених законом.

Слухали:

Голову  Правління Розуменко  Віру Прокопівну з доповіддю про прибуток та збитки Товариства за звітний період.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1)      Прибуток за 2011 рік направити на розвиток Товариства, план розподілу прибутку (збитків) на 2012 рік – затвердити.

 

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прибуток за 2011 рік направити на розвиток Товариства, план розподілу прибутку (збитків) на 2012 рік – затвердити.

 

7. По сьомому питанню порядку денного.

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та державну реєстрацію.

Слухали:

Інформацію Голови Зборів  ВеремеєнкаА.В. про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та, у зв’язку з цим, внесення відповідних змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції, а також про державну реєстрацію нової редакції Статуту.

 

Проекти рішень, винесені на голосування:

1) У зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, внести зміни до Статуту АТ «Носівське ХПП» шляхом викладення у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

2) Уповноважити Голову Правління Товариства Розуменко Віру Прокопівну підписати нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Носівське хлібоприймальне підприємство».

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

3) Доручити Голові Правління Товариства  Розуменко Вірі Прокопівні здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у порядку згідно чинного законодавства України.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. У зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, внести зміни до Статуту АТ «Носівське ХПП» шляхом викладення у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства  Розуменко Віру Прокопівну підписати нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Носівське хлібоприймальне підприємство».

3. Доручити Голові Правління Товариства  Розуменко Вірі Прокопівні здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у порядку згідно чинного законодавства України.

 

8. По восьмому питанню порядку денного.

Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства та викладення їх у новій редакції.

Слухали:

Інформацію Голови Зборів  ВеремеєнкаА.В. про внесення змін до внутрішніх документів Товариства: «Положення про Загальні збори АТ «Носівське ХПП», «Положення про Наглядову раду АТ «Носівське ХПП», «Положення про Правління АТ «Носівське ХПП», «Положення про Ревізійну комісію АТ «Носівське ХПП» та приведення у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» (із змінами чинними з 02.03.2011р.) та нової редакції Статуту, затвердженої Зборами.

 

Проекти рішень, винесені на голосування:

1) У зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, та нової редакції Статуту Товариства, внести зміни до «Положення про Загальні збори АТ «Носівське ХПП»» шляхом викладення у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

2) У зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, та нової редакції Статуту Товариства, внести зміни до «Положення про Наглядову раду АТ «Носівське ХПП»» шляхом викладення у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» –7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

3) У зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, та нової редакції Статуту Товариства, внести зміни до «Положення про Правління АТ «Носівське ХПП»» шляхом викладення у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори АТ «Носівське ХПП»» шляхом викладення у новій редакції у зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, та нової редакції Статуту Товариства.

2. Внести зміни до «Положення про Наглядову раду АТ «Носівське ХПП»» шляхом викладення у новій редакціїу зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, та нової редакції Статуту Товариства.

3. Внести зміни до «Положення про Правління АТ «Носівське ХПП»» шляхом викладення у новій редакції у зв’язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 02 березня 2011 року, та нової редакції Статуту Товариства.

 

9. По дев’ятому питанню порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.


Слухали:

Інформацію Голови Зборів Веремеєнка А.В. щодо вирішення питання про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства,згідно вимог ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 

Проекти рішень, винесені на голосування:

1) Припинити 23 квітня 2012 року повноваження члена Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»:

Веремеєнко Андрій Валерійович (Голова Наглядової ради).

Результати голосування:

«ЗА» –немає,

«ПРОТИ» –7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення не прийнято.

 

2) Припинити 23 квітня 2012 року повноваження члена Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»:

Погребицький Юрій Васильович (член Наглядової ради).

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

3) Припинити 23 квітня 2012 року повноваження члена Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»:

Шаргало Роман Вікторович (член Наглядової ради).

Результати голосування:

«ЗА» – немає,

«ПРОТИ» –7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення не прийнято.

 

Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинити 23 квітня 2012 року повноваження члена Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»Погребицького Юрія Васильовича.

 

10. По десятому питанню порядку денного.

Обрання членів Наглядової ради, визначення кількісного складу. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів ВеремеєнкаА.В. про обрання членів Наглядової ради, визначення кількісного складу, а також затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;

 

Проекти рішень, винесені на голосування:

1) Визначити склад Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» у кількості 3-ох (трьох) членів.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

2) Гуць Юрія Петровича/кандидат до складу Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»/ обрати з 24 квітня 2012 року членом Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» строком на 5 (п’ять) років відповідно до Статуту.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

3) Затвердити цивільно-правовий договірз членом Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»Гуць Ю. П. на умовах, запропонованих до затвердження Зборам, із винагородою згідно договору.

Результати голосування:

«ЗА» –7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

4) Уповноважити Голову Правління Товариства Розуменко Віру Прокопівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» Гуць Ю. П.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Визначити склад Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» у кількості 3-ох (трьох) членів.

2. Гуць Юрія Петровича обрати з 24 квітня 2012 року членом Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» строком на 5 (п’ять) років відповідно до Статуту.

3. Затвердити цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» Гуць Ю. П. на умовах, запропонованих до затвердження Зборам, із винагородою згідно договору.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства Розуменко Віру Прокопівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради АТ «Носівське ХПП»Гуць Ю. П.

 

11. По одинадцятому питанню порядку денного.

Про надання майнової та фінансової поруки по кредитах ТОВ «Наташа-Агро», які будуть отримані в АТ «Ощадбанк» шляхом передачі в заставу Банку нерухомого майна основних засобів та обладнання, а також надання повноважень виконавчому органу Товариства на укладання відповідних договорів, що супроводжують надання майнової та фінансової поруки.

Слухали:

Голову Зборів Веремеєнка А.В. з доповіддю про надання майнової та фінансової поруки по кредитах ТОВ «Наташа-Агро»та надання повноважень Голові Правління Товариства Розуменко Вірі Прокопівні на укладання відповідних договорів, що супроводжують надання майнової та фінансової поруки. При цьому Голова Зборів зауважив, що на даний час, необхідність у отриманні кредиту відпала.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1) Виступити майновим поручителем за ТОВ «Наташа-Агро» (надалі – Позичальник) по:

- договору кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 89 000 000 грн., терміном на 36 місяців, із сплатою 18,5% річних, з остаточним терміном погашення не пізніше 28.02.2015 р.,

- договору кредитної лінії з максимальним лімітом 11 000 000 грн., терміном на 36 місяців, із сплатою 18,5% річних, з остаточним терміном погашення не пізніше 31.02.2015 р.,

 

шляхом передачі в іпотеки Банку наступного нерухомого майна загальною договірною вартістю 37 017 292 грн.:

- комплекс, в складі будівель та споруд (реєстраційний  номер 2162023), що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Носівський   район, м. Носівка, вулиця Київська, будинок 9, загальною площею – 12 331, 0  кв.м.,  а саме:

№ п/п

Літера №

за планом земельної ділянки

Назва будівель та споруд

Матеріали стін будівель та споруд

Загальна площа (кв.м.)

1

А

контора-лабораторія

цегла

359.5

2

Б

Кладова матеріальних цінностей

цегла

111.8

3

В

Трасформаторна підстанція

цегла

38.3

4

Г

Будівля підстанції Шкода

цегла

136.3

5

Д

виносна-переносна лабораторія

цегла

19.1

6

Е

блок  підсобних приміщень; пропускна  сторожка

цегла

391.2

7

Ж

пожежний пост та автогараж

цегла

146.3

8

3

пропускна будка

цегла

2.7

9

К

зерносклад № 1; 2; 3

цегла

3 105.4

10

І

вісова

цегла

10.9

11

Л

зерносклад № 4 ; 5

цегла

1 905.2

12

П

зерносклад № 9 з насіннєочисним цехом

цегла

1 500.5

13

Р

скад-навіс

цегла

790,0

14

С

автомобілерозвантажувач-У-15- УРВС-30

цегла

105.6

15

Т

автомобілепідиомник-ГуаР-30

цегла

105.6

16

Ч

зерносушилка - М 819

 

 

17

Ф

вісова

цегла

27.7

18

У

вбиральня

цегла

 

19

У’

вбиральня

цегла

 

20

М

робоча башня

цегла

65,0

21

Н

зерносклад № 10 ;11 ; 12

цегла

3 346.2

22

О

Приміщення зерносушки ДСП-32

цегла

37.3

23

Ш

Насосна станція

метал

 

24

Щ

Перекидна башта

 

 

25

Ю

спецоб'єкт /ГО/

 

 

26

Я

3-д підїздніколії

 

 

27

X

автомобілерозвантажувач УАРГ-16

цегла

126.4

28

1

мехплощадка

 

 

29

2

площадки асфальтовані

 

 

30

3

під'їздні автошляхи асфальтовані

 

 

31

4

огорожа

бетонніплити

 

32

5

огорожа

дерево

 

будівля магазину в складі будівель та споруд (реєстраційний  номер 13567), що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Носівський район,  м. Носівка, вулиця Київська, будинок 9 а, загальною площею – 44,2 (сорок чотири цілих та дві десятих) кв.м., а саме:

№п/п

Літера №

за планом

земельної ділянки

Назва будівель та споруд

Матеріали стін будівель та споруд

Загальна площа (кв.м.)

1

А

будівля магазину

цегла

44.2

2

а

крильце

цегла

 

3

а'

крильце

цегла

 

4

а' '

крильце

цегла

 

комплекс в складі будівель та споруд (реєстраційний  номер 29663415), що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, вулиця Київська, будинок 11 (одинадцять), загальною площею – 3 607, 1 кв.м.,  а саме:

№п/п

Літера № за планом земельної ділянки

Назва будівель та споруд

Матеріали стін будівель та споруд

Загальна площа (кв.м.)

1

А

мельниця

цегла

89.3

2

Б

склад  з прохідною

цегла

106.8

3

В

вісова

цегла

5.7

4

Г

склад  № 6

цегла

1 215.5

5

Д

склад  №  7;   № 8

цегла

2 189.8

6

1

автомобільніпідїздні  шляхи

 

 

(надалі – Предмет іпотеки) та уповноважити Голову ПравлінняАТ «Носівське ХПП» РозуменкоВіруПрокопівну на підписання з АТ «Ощадбанк» договору іпотеки, договору страхування Предмету іпотеки, а також додаткових договорів до них, у тому числі самостійно визначати за домовленістю з АТ «Ощадбанк» умови таких договорів не вказаних у цьому рішенні.

Результати голосування:

«ЗА» – немає,

«ПРОТИ» – 7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій, що становить більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості),

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення не прийнято.

 

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали:

Інформацію Голови Зборів Веремеєнка А.В.,який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок і надати повноваження щодо їх підписання Голові Правління за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

                                                                                                               

Проект рішення, винесений на голосування:

1)      попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких  перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок і надати повноваження щодо їх підписання Голові Правління за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. 

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

 

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.       Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок і надати повноваження щодо їх підписання Голові Правління за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

 

13. По тринадцятому питанню порядку денного.

Схвалення значних правочинiв Товариства.

Слухали:

Інформацію Голови Зборів Веремеєнка А.В. про необхідність схвалення значних правочинів, що були вчиненні Товариством протягом 2011 року, а саме:

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1) Схвалити (прийняти рішення про вчинення) значних правочинів, що були вчинені АТ «Носівське ХПП» протягом 2011 -2012 років, а саме:

-  Контракт №1СР від 15.07.2011 року. Продаж кукурудзи 60 000 т. Сума контракту 13 200 000,00 доларів США;

-  Контракт №2СР від 21.11.2011 року. Продаж кукурудзи 60 000 т. Сума контракту 11 400 000,00 доларів США;

-  Контракт №3СР від 15.03.2011 року. Продаж кукурудзи 30 000 т. Сума контракту 6000 000,00 $ доларів США.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005  голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

 

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Схвалити (прийняти рішення про вчинення) значних правочинів, що були вчинені АТ «Носівське ХПП» протягом 2011 -2012 років, а саме:

-  Контракт №1СР від 15.07.2011 року. Продаж кукурудзи 60 000 т. Сума контракту 13 200 000,00 доларів США;

-  Контракт №2СР від 21.11.2011 року. Продаж кукурудзи 60 000 т. Сума контракту 11 400 000,00 доларів США;

-  Контракт №3СР від 15.03.2011 року. Продаж кукурудзи 30 000 т. Сума контракту 6000 000,00 $ доларів США.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.

Про внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП» та АТ «Укрексімбанк», у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди та встановленням його в розмірі 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.

Слухали:

Інформацію Голови Зборів Веремеєнка А.В. про внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП» та АТ «Укрексімбанк», у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди та встановленням його в розмірі 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.

                                                                                                                           

Проект рішення, винесений на голосування:

1) Внести зміни до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП» та АТ «Укрексімбанк», у зв’язку з включенням  ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди та встановленням його в розмірі 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

 

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.     Внести зміни до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП» та АТ «Укрексімбанк», у зв’язку з включенням  ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди та встановленням його в розмірі 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.

 

15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного.

Про надання повноважень виконавчому органу АТ «Носівське ХПП» на внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди до розміру 66 300 000,00 грн.

Слухали:

Голову Зборів Веремеєнка А.В. про надання повноваження Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні на внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року у зв’язку з включенням  ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди до розміру 66 300 000,00 грн.

 

Проект рішення, винесений на голосування:

1) Надати повноваження Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні на внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року у зв’язку з включенням  ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди до розміру 66 300 000,00 грн. Окрім вищевказаного, надати повноваження Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні визначити умови внесення змін до вищевказаних договорів, які не визначені даним Протоколом, самостійно, на свій розсуд.

Результати голосування:

«ЗА» – 7 388 005 голосів (100 % голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає,

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

 

Підсумки голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного оголошені Головою Зборів.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Надати повноваження Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні на внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року у зв’язку з включенням  ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди до розміру 66 300 000,00 грн. Окрім вищевказаного, надати повноваження Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні умови внесення змін до вищевказаних договорів, які не визначені даним Протоколом, визначити самостійно, на свій розсуд.

 

Відповідно до ч. 9 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» на чергових Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» 23.04.2012р. проведене голосування з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Будь-яких зауважень, заперечень тощо стосовно процедури та порядку голосування та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2012 року протягом Зборів не надходило.

Головою Зборів Веремеєнком А.В. оголошено про закриття чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» о1320 год.

 

За підсумками голосування на чергових Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» 23.04.2012р. складений Протокол про підсумки голосування, який додається до даного Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Дата складання протоколу чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП», які відбулись 23.04.2012р.: 24 квітня 2012 року.

 

Голова Зборiв:                 Веремеєнко А.В.                              __________________

 

СекретарЗборiв:              Шаргало Р.В.                                    ___________________